ضربان ِ لبخندهایت

از هرچه در خیال ِ من آمد نکوتریبخند بازم بخند بازم

بخند با خنده هات از غصه مون کم شه

نمیدونم با این خنده ات

شاید این روزگار وحشی آدم شه!


صدای سینا حجازی

موافقین ۹ مخالفین ۱ ۹۵/۰۳/۱۹
Elanor :)