ضربان ِ لبخندهایت

از هرچه در خیال ِ من آمد نکوتریبغضت دلیل دیوونگیمه

گفتم نباشی این زندگیمه

نگو نگفتی...

گفتی بسازم با روزگارم

گفتم محاله طاقت بیارم

نگو نگفتی...


صدای مهدی یراحی

موافقین ۵ مخالفین ۱ ۹۵/۰۳/۲۹
Elanor :)